Říčanský kurýr

22. 8. 2019

Pravidla pro zveřejňování příspěvků v městském zpravodaji Kurýr

Článek 1

Úvodní ustanovení

1) Město Říčany vydává prostřednictvím Mediálního a komunikačního servisu (MAKS), o.p.s. věstník města a městského úřadu Říčanský kurýr (dále jen "zpravodaj"), který je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČR E 12692.

2) Zpravodaj vychází jako měsíčník a je distribuován bezplatně do všech domácností v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách (dále jen „město“).

3) Účelem zpravodaje je poskytovat obyvatelům objektivní informace týkající se politického, společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě.

4) Vydávaní zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, zveřejňování reklam upřesňuje zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2

Tematické zaměření a obsah zpravodaje

1) Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:

Informace o činnosti samosprávy a státní správy (Informace z radnice), informace o bezpečnosti (Městská policie a hasiči), příspěvky o plánovaných akcích a činnosti městských organizací a institucí a informace o činnosti občanských či zájmových sdružení (Životní prostředí a zdraví, školy a školky, senioři, sport, kultura atd.), názory členů zastupitelstva města Říčany a příspěvky fyzických a právnických osob týkající se dění ve městě.

2) Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

3) Na zveřejnění zaslaného příspěvku do zpravodaje nevzniká právní nárok.

4) Všechny příspěvky musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

 

Článek 3

Redakční rada zpravodaje

1) Vydávání zpravodaje organizačně zajišťuje redakční rada.

2) Redakční rada je obvykle pětičlenná, ale počet členů se může měnit podle rozhodnutí Rady města Říčany, která členy rady jmenuje a odvolává.

3) Členem redakční rady je vždy zaměstnanec města vykonávající funkci tiskového mluvčího města a současně předsedy mediální komise. Předseda zajišťuje komunikaci redakční rady navenek, koordinuje redakční práci směrem k vyváženému, objektivnímu a pravdivému informování měsíčníku

4) Redakční rada zejména:

Navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje, rozhoduje o zařazení příspěvků, mimo rubriku „Informace z radnice“, o které rozhoduje tisková mluvčí po projednání se starostou města, projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje, navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje, kontroluje obsah zpravodaje v předtiskové podobě i s ohledem na zjištění a odstranění drobných chyb.

5) Redakční rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. Redakční radu svolává předseda redakční rady, který z jednání pořizuje zápis.

6) V případě sporných otázek se rozhodnutí redakční rady řídí hlasováním a je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů redakční rady.

7) Redakční rada odděluje v členění zpravodaje zprávy od komentářů.

8) Redakční rada má právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování příspěvků. Redakční rada má právo rozhodnout o tom, že příspěvek nebude v měsíčníku zařazen, zejm. z důvodu jeho kvality, nepravdivému obsahu či šíření různých druhů nesnášenlivosti.

 

Článek 4

Příspěvky zastupitelů města

1) V každém čísle zpravodaje je zajištěn tiskový prostor pro uveřejnění příspěvků jednotlivých členů zastupitelstva města, v nichž vyjadřují názory týkající se města.

2) Zastupitel, který má zájem ve zpravodaji prezentovat své názory a stanoviska, předá svůj příspěvek nejpozději v den uzávěrky aktuálního čísla, ve kterém má být zveřejněn. Den uzávěrky je vždy uveden v tiráži předchozího čísla.

3) Texty se dodávají zásadně v elektronické podobě na e-mail: texty.kuryr@ricany.cz. U příspěvku musí být uveden jeho autor a název volební strany, hnutí či sdružení, za které zastupitel kandidoval do zastupitelstva.

4) Rozsah příspěvku do jednoho vydání zpravodaje se stanovuje na maximálně 2000 znaků (včetně mezer).

 

Článek 5

Ostatní externí příspěvky

Pro ostatní externí příspěvky platí:

1) Zveřejňují se příspěvky, které jsou předány do termínu uzávěrky, který je vždy uveden v tiráži předešlého vydání. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, o jejich zařazení rozhoduje redakční rada.

2) Texty je možné předávat pouze v elektronické formě na e-mail: texty.kuryr@ricany.cz.

4) Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů. Jméno musí být uvedeno i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést i kontaktní údaje (adresa, e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a konkrétního vydání a nebudou dále zpracovávány nebo poskytovány třetím osobám.

5) Rozsah příspěvků je stanoven maximálně na 2000 znaků (včetně mezer). V případě přesahujícího textu může být příspěvek zkrácen nebo může redakční rada rozhodnout o uveřejnění textu jen na webu města.

6) Pravidelní externí přispěvovatelé mají prostor v tištěném médiu garantován následovně: Mateřské školy 2000 znaků, základní školy 4000 znaků, střední školy 4000 znaků, bezpečnostní složky 4000 znaků, sportovní kluby do 250 členů 2000 znaků, sportovní kluby nad 250 členů 4000 znaků, Muzeum Říčany 4000 znaků a program akcí, KC Labuť 4000 znaků a program akcí, občanská sdružení, neziskové organizace a spolky 2000 znaků a žákovské zastupitelstvo 4000 znaků.

7) Pro všechny příspěvky s omezeným rozsahem platí, že v případě oprávněného požadavku autora může redakční rada udělit výjimku. Rozhodnutí o udělení výjimku musí být uvedeno v zápisu z jednání redakční rady, včetně stručného odůvodnění.

8) Obrazový a grafický materiál, zahrnutý do příspěvku musí splňovat tiskovou kvalitu, u fotografií to znamená minimální rozlišení 300 dpi na velikost 1 : 1. V případě zaslání více fotografií bez preference nebo určeného pořadí, rozhodne o výběru doprovodné fotografie nebo fotografií redakční rada. U každého obrazového a grafického materiálu k otištění ve zpravodaji musí být uveden autor celým jménem.

 

Článek 6

Práva a omezení vydání všech příspěvků

1) Nebudou otiskovány anonymní příspěvky a dále příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy.

2) Ve zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.

3) Dále nebudou zveřejňovány příspěvky tykající se sporů občanů a právnických osob , které nesouvisí s obecní tématikou.

4) Nebudou otiskovány materiály na pokračování nebo opakující se příspěvky na jedno téma. Výjimku tvoří pouze redakční články a vyžádané příspěvky, které mohou být delší a mohou být uveřejňovány také na pokračování.

5) V případě, že se příspěvek dotýká cti, důstojnosti, soukromí nebo dobré pověsti určité fyzické osoby, anebo dobré pověsti určité právnické osoby, poskytne redakční rada příspěvek v zájmu zajištění vyváženosti a objektivity této osobě prostor k vyjádření.

6) Odpověď se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se sdělení uvádí na pravou míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující sdělení doplňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení. Osoba má nárok na zveřejnění odpovědi pouze jednou.

7) Pokud autor příspěvku použije informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky. Na vyžádání musí autor prokázat, že disponuje autorskými právy ke všem částem příspěvku či obrazového záznamu.

 

8) Zveřejnění podobizny a obrazového záznamu u příspěvků je možné přiměřeným způsobem pro tiskové nebo obdobné zpravodajství (§ 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  Zveřejnění jednoznačně identifikovatelné podobizny je možné jen s písemným souhlasem, u nezletilé osoby se souhlasem zákonného zástupce. Písemný souhlas je povinen doložit autor příspěvku současně s příspěvkem (soulad s Nařízením EU č. 2016/679, tzv. GDPR).

9) Výše uvedená pravidla pro zveřejňování příspěvků v městském zpravodaji Kurýr platí i pro elektronickou verzi Kurýru na www.kuryr-ricany.cz, s výjimkou omezení rozsahu jednotlivých příspěvků, tiskové kvality obrazových a grafických podkladů a počtu případných reakcí.

 

Článek 7

Závěrečné ustanovení

Tato pravidla byla schválena Radou města Říčany dne 4. 7. 2019 a nabývají účinnosti

dnem jejich schválení.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena