Zastupitelstvo a Rada města Říčany

4. 11. 2019

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 9. 10. 2019

Zastupitelstvo přijalo celkem 17 usnesení

υ Zastupitelstvo schválilo směrnici města č. 2/2019, kterou se upravuje směrnice č. 5/2017 o zpracování rozpočtu města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních, jejímž předmětem je úprava kompetencí k rozpočtovým opatřením v oblasti investic, a to zvýšením pravomoci rady k těmto opatřením z 25 % na 40 % původního schváleného rozpočtu, max. však do částky 500 tis. Kč.

Hlasy pro: 16, nepřítomno: 5

υ Zastupitelstvo schválilo doplnění směrnice města Říčany č. 6/2012 Technické standardy pro vodohospodářský majetek.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 1, nepřítomno: 5

υ Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci a společném postupu při realizaci staveb podle principů obsažených v dokumentaci URBANISTICKÁ STUDIE JAŽLOVICE (11/2018).

Hlasy pro: 14, zdrželi se: 1, nepřítomno: 6

υ Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z humanitárního fondu na provoz společnosti, poskytující sociální služby občanům Říčan, Komunitní centrum Říčany, o. p. s.

Hlasy pro: 15, nepřítomno: 6

υ Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o společném postupu ve věci projektu Rekonstrukce areálu FK Říčany, o spolupráci při zadávání veřejných zakázek a o náležitostech řízení investice ze strany města Říčany.

Hlasy pro: 15, nepřítomno: 6

υ Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým se uvolňuje z rezervy FRM částka 2 mil. Kč na realizace stezky pro pěší v úseku Říčanská – nádraží ČD.

Hlasy pro: 15, nepřítomno: 6

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 19. 9. 2019

Rada přijala celkem 11 usnesení

υ Rada souhlasila s navýšením rozpočtu v oblasti kultura 2019 o 200 000 Kč z rezervy RmŘ, a to z důvodu změn honorářů profesionálních umělců a nákladnějších technických potřeb (zapůjčení elektrocentrál). Navýšení přispěje ke zdárné realizaci zbývajících plánovaných akcí do konce roku, zejména důstojných oslav 30. výročí Sametové revoluce.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada doporučila Zastupitelstvu uzavřít darovací smlouvu na devět kusů obrazů pro Muzeum Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi městem Říčany a VW WACHAL a.s., jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu do 31.10.2019 s tím, že ostatní ustanovení předmětné smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstanou v platnosti.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s přijetím role externího aplikačního garanta v projektu „Výzkum překážek rozvoje zelené infrastruktury sídel a návrh efektivních motivačních a regulačních nástrojů podpory rychlé adaptace urbanizovaného prostředí na změnu klimatu“, připravovaného nadací Partnerství v rámci programu Prostředí pro život, Podprogram 1, 1. veřejná výzva Technologické agentury ČR.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 26. 9. 2019

Rada přijala celkem 17 usnesení

υ Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Zakládání a péče o květinové výsadby v Říčanech 2020-2021, společnost SARAHS associates s.r.o., za cenu 4 590 537,93 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7

υ Rada souhlasila s uzavřením SOD na zpracování projektové dokumentace (stupeň DPS) na akci Badatelská zahrada – zahradní učebna u 3. ZŠ se zhotovitelem Martinem Vokáčem za cenu 169 000 Kč.

Hlasy pro: 7 

υ Rada souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě se společností HES stavební s.r.o., kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla „Chodníky Říčanská – II. Etapa – úsek 1 (Pacov) a úsek 4 (Za Větrníkem)“, v předloženém znění a s navýšením z rezervy Rady o 226.391,91 s DPH. 

Hlasy pro: 7 

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 3. 10. 2019

Rada přijala celkem 33 usnesení

υ Rada souhlasila s realizací přístavby hygienického zázemí kabin, Říčany – Strašín, za cenu 1 020 506,70 Kč vč. DPH spol. WANDEL CZECH s.r.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila ve smyslu ustanovení článku III odst. 3 smlouvy se společností S com Energo s.r.o. a vzala na vědomí uplatnění smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové ceny díla. Výše pokuty tedy činí 45 624 Kč. Nezapočaté dílo bude následně realizováno třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí společnosti S com ENERGO jako zhotovitele.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila uzavření dodatku č.3 na akci Půdní vestavba ZUŠ Říčany, který řeší vícepráce a méněpráce na stavbě a prodloužení termínu dokončení díla o dva týdny z důvodu řešení pojistné události (zatečení), s firmou BUILDER CONSTRUCTION s.r.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schválila realizaci dopravního opatření Na Návsi v Kuří u Říčan, spočívající v instalaci svislého a vodorovného dopravního značení. Parkoviště bude na základě požadavku OV Kuří realizováno formou K+R na dobu 5 min. Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy. Radní schválili také uvolnění finančních prostředků z rezervy RmŘ na realizaci ve výši 100 000 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi Českými dráhami, a.s., jejímž předmětem bude nájem části pozemku za účelem realizace stavby „Chodník pro pěší v trase zrušené vlečky OC R1“, na dobu neurčitou a za roční nájemné ve výši 15 000 Kč.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu komunikací Štěchovická a Tenisová penetračním makadamem se společností VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

υ Rada souhlasí s uzavřením dodatku č.6 ke smlouvě na Rekonstrukci komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, který řeší změnu rozsahu díla a s tím spojenou úpravu ceny díla v celkové hodnotě navýšení 1 327 482,44 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 10. 10. 2019

Rada přijala celkem 22 usnesení

υ Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ze dne 6. 8. 2019 na akci Intenzifikace ČOV Říčany na vícepráce ve výši 259 940 Kč bez DPH, obsahuje též zpřesnění č. účtu a zpřesnění přenesené daňové povinnosti objednatele se Společností pro Intenzifikaci ČOV, Říčany, IMOS Brno a T4Building s.r.o.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila uvolnění částky 39 990 Kč ze své rezervy na účelový příspěvek pro mateřské školy, jejímž zřizovatelem je město Říčany, na nákup roční licence programu LYFLE – Live Your Fantastic Life Easily pro komunikaci s rodiči.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila pronájem nebytových prostor v 1. NP domu čp. 219, Nádražní ul. v Říčanech (bývalá úschovna zavazadel), o celkové výměře 30,75 m², za účelem vybudování minimalistického turistického ubytovacího zařízení MINI HOSTEL – BAHNHOF RITSCHAN na dobu určitou 2 roky s výpovědí bez udání důvodu v šestiměsíční výpovědní lhůtě za cenu 2 019 Kč měsíčně.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Radní souhlasili s výjimkou z počtu žáků ve třídě hudební nauky v Základní umělecké škole v Říčanech, p. o., a to ve třídě 2. ročníku na 22 žáků, ve třídě 3. ročníku na 23 žáků a ve třídě 4. ročníku na 21 žáků.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci – Cyklostezka do Prahy na kole: Chodníky Pohodové údolí s projektovou kanceláří VANER, s.r.o, za celkovou cenu 287.350,80 Kč vč. DPH v předloženém znění.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Krátce z Rady města Říčany
dne 17. 10. 2019

Rada přijala celkem 7 usnesení

 

υ Radní souhlasili s uzavřením kupní smlouvy na nákup vánoční výzdoby od firmy BON JOUR ILLUMINATION s.r.o. za cenu 207 825 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě se zhotovitelem stavby, společností T4 Building s.r.o., kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla „Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek“, tj. 350 753,20 s DPH z rezervy Rady města Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Radní souhlasili s návrhem ředitele školy stanovit novou kapacitu školní družiny 2. základní školy Říčany, Bezručova, Říčany, p. o., z 267 na 295 žáků v nejbližším možném termínu.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

υ Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na provedení prací na toku Rokytka, na realizaci souboru opatření pro zlepšení biotopu toku Rokytky, mezi městem Říčany a společností NATURASERVIS, s.r.o., v celkové hodnotě 147 450 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

 

Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na

zasedání

Zastupitelstva města Říčany

ve středu 13. listopadu 2019 od 18 hodin

v zasedací síni Městského úřadu Říčany,

Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen, starosta města

 

Pravidelná setkání s vedením města se v uvedených časech konají v budově MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, místostarosty a místostarostky.

 
se starostou Vladimírem Kořenem
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 20. 11.


s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 27. 11.


s místostarostou Davidem Michaličkou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 6. 11.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena