Vyhlášení veřejné zakázky “Tisk věstníku Říčanský kurýr“

15. 7. 2014

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení tisku, kompletace a vazby V1 tiskoviny s názvem „říčanský Kurýr“ v počtu 6700 ks jednoho vydání zkompletované tiskoviny v rozsahu 80 - 100 stran (v závislosti na počtu příspěvků v daném měsíci) včetně obálky rozměru 165 x 245 mm při jedenácti vydáních za kalendářní rok.

Výzva k podání nabídek

 

Zadavatel:

Název:                                     Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s.

Sídlo:                                      Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany

IČ:                                           24129534

Zastoupený:                             Mgr. Šárkou Stoszkovou, ředitelkou

 

1. Úvodní ustanovení

 

Název veřejné zakázky: „Tisk věstníku říčanský Kurýr“          

Číslo veřejné zakázky: 1/2014

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby a je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ).

 

2. Předmět veřejné zakázky

 

Předmětem smlouvy je vyhotovení tisku, kompletace a vazby V1 tiskoviny s názvem „říčanský Kurýr“ v počtu 6700 ks jednoho vydání zkompletované tiskoviny v rozsahu 80 - 100 stran (v závislosti na počtu příspěvků v daném měsíci) včetně obálky rozměru 165 x 245 mm při jedenácti vydáních za kalendářní rok

Barevnost: 4/4 obálka i vnitřek.

Balení: po 50 ks.

Kvalita papíru: obálka 135 g/m2 KL, vnitřek 80g/m2 MWC

Cena včetně dodávky na místo určení – Turistické informační centrum Říčany, Masarykovo nám. 83, Říčany, 25101.

 

Zadavatel si dle § 44 odst. 6 ZVZ vyhrazuje požadavek, že příprava tisku, tisk samotný a vazba nesmí být plněny subdodavatelem.

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

 

Doba plnění veřejné zakázky: od 1. 12. 2014 na dobu neurčitou

 

Místo plnění veřejné zakázky: Říčany

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 31. 7. 2014 v 8:05 hodin.

Místem pro doručení nabídek je Informační centrum na adrese Masarykovo nám. 83, 251 01, Říčany.

 

Provozní doba Informačního centra: pondělí – pátek 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, sobota 9.00 – 12.00

5. Datum a místo otevírání obálek s nabídkami

 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31. 7. 2014 v 8:20 hodin v zasedací místnosti č. 23, 1. patro, Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01  Říčany.

Otevírání obálek mají právo se zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Za každého z uchazečů se může otevírání obálek zúčastnit nejvýše jedna osoba, která se prokáže oprávněním jednat jménem či za uchazeče a stvrdí svou účast podpisem v listině přítomných uchazečů.

 

6. Kvalifikace zájemců

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

-           základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona,

-           profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,

-           předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a

-           technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

Podrobný popis požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace je uveden v zadávací dokumentaci.

7. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

 

Základní hodnotící kritérium:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

 

Zadavatel stanovil tato dílčí hodnotící kritéria:

 

1.    nabídková cena za celý rozsah plnění veřejné zakázky v rozsahu jednoho vydání v Kč bez DPH (80 stran + 4 strany obálky + všechny fixní náklady včetně dopravy do místa určení) - váha 90%

2.    cena za každou další vnitřní čtyřstranu pro stanovení ceny podle skutečného rozsahu vnitřních stran v případě, že jejich počet je vyšší než 80 - váha 10%

 

Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (například životnost či doba záruky apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například cena nabídky, doba provádění, apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

8. Poskytnutí zadávací dokumentace

 

Zadávací dokumentace včetně příloh je zpřístupněna na profilu zadavatele:

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMAKSRicany

 

9. Kontaktní osoba zadavatele

 

Mgr. Šárka Stoszková

Telefon: +420 323 618 155

E-mail: sarka.stoszkova@ricany.cz

 

V Říčanech dne 15. 7. 2014

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena