Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice se staví

2. 11. 2018

Staveniště zhotovitel převzal v polovině měsíce srpna tohoto roku. Začátkem října byla dokončena část vodovodního přivaděče od stávajícího vodojemu v ulici Olivova přes ulici Bezručovou až ke křižovatce ulic Černokostelecká x Sovova. Pro letošní rok stavební práce v této lokalitě končí a budou pokračovat v následujícím roce, kdy bude proveden protlak pod ulicí Černokostelecká do ulice Modřínová. Dotčené ulice Bezručova a Sovova jsou uvedeny do původního stavu.

Stavební práce na vodovodním přivaděči v současné době pokračují lesní cestou směrem od obce Strašín k toku Rokytky a dále proti proudu směrem k Tehovu. Vzhledem k umístění stavby vodovodního řadu na lesních pozemcích bylo nezbytné provést kácení stromů v nutném rozsahu. Pro stavbu byl v lesním porostu od Rokytky směrem k ulici Modřínová vykácen pás o šířce 3-4 metry (výkop + ochranné pásmo vodovodního řadu vyplývající z právních předpisů). Stavba přímo na lesních pozemcích a v jejích těsné blízkosti probíhá pod téměř denním dohledem správců městských lesů Říčan.

Vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení investic,  Monika Burešová –  technik OI

Zhotovitel: Sdružení Říčany

(firma ZEPRIS s.r.o., a 1.SčV, a.s.)

Technický dozor investora a BOZP:

firma NDCON s.r.o.

Dotace byla přiznána z Operačního programu životní prostředí na projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena