Stavby ve městě: Projekt Voda pro domácí postoupil do další etapy

4. 11. 2019

 

Pouze sedmdesát tisíc kubíků pitné vody navíc může poskytnout pražská vodovodní síť Říčanům. Zastupitelstvo města rozhodlo, aby toto množství, na které mají Říčany opční právo, připadlo v první řadě stávajícím obyvatelům města.

Město nechalo zpracovat studii, jejímž výstupem je seznam nemovitostí (rodinných domů i pozemků), v zastavěném území Říčan dosud nenapojených na vodovod. Seznam je tříděn do několika základních skupin:

l existující rodinné domy s číslem popisným, před kterými jsou vybudovány vodovodní řady

l existující rodinné domy s číslem popisným, před kterými nejsou vybudovány vodovodní řady

l pozemky, určené k zástavbě (v detailnějším třídění na ty, co mají v blízkosti vybudovaný vodovodní řad, a ty, co vodovodní řad zatím dostupný nemají)

l samostatnou skupinu dále tvoří lokality se schváleným investičním záměrem budování vodovodu (lokalita Ryba, plánovaná škola a školky)

Protože potřeba všech výše uvedených skupin přesahuje 70.000 m³, které město bude mít k dispozici, rozhodlo se město oslovit postupně jednotlivé skupiny, s cílem zjistit jejich seriózní zájem o napojení k vodovodu. V první fázi budou osloveni vlastníci rodinných domů s číslem popisným, které nejsou připojeny k vodovodu a mají přitom vodovod dostupný v ulici (tedy první z výše uvedených skupin nemovitostí).

Drtivá většina říčanských obyvatel je připojena na obecní vodovod. Pokud váš dům či parcela nemají připojení k vodovodnímu řadu, bude vám ze strany města učiněna nabídka na rezervaci vody. V průběhu listopadu očekávejte dopis z Městského úřadu. Pokud vám dopis nedorazí, kontaktujte nás na mailu voda@ricany.cz kde budeme řešit vaše dotazy. Obálka bude obsahovat Průvodní dopis s informacemi, Dotazník, Dohodu o závazném termínu připojení nemovitosti na vodovodní řad.

Pokud se rozhodnete smlouvu podepsat, musíte tak učinit nejpozději do konce března 2020. Pokud o rezervaci vody neprojevíte zájem, uvolníte kapacitu pro jiné zájemce na seznamu v případných dalších vlnách. Je na místě s rezervací neotálet a učinit ji co nejdříve.

Dosud jsou Říčany závislé na dodávkách vody z Prahy. Smluvně dané využívané množství 1 030 000 metrů krychlových ročně lze navýšit pouze o 70 000 kubíků, na které mají Říčany opci. Další navýšení dodávek nad toto množství Praha podmiňuje realizací přivaděče pitné vody z Jesenice do Uhříněvsi. Tento přivaděč je sice ve všech plánovacích dokumentacích HMP Praha uveden, ale podle dostupných informací je realizace v nedohlednu. S cílem zmapovat všechny varianty možného posílení zdrojů pitné vody, zadalo město Říčany zpracování Studie zásobení Říčan pitnou vodou. Na základě té schválili zastupitelé, jako nejvhodnější variantu, vybudování nového přivaděče pitné vody ze Želivky z objektu štolového přivaděče Š4 Jesenice do Říčan. Jako rezervní variantu pro krizové situace schválili i obnovení vrtů pitné vody v Říčanech (Úpravna vody v Radošovicích). Kvalita vody a vydatnost místních vrtů je nedostatečná. Předpokládané náklady na přivaděč by přesáhly 130 mil. Šlo by o složitou investici, kterou by měl, alespoň podle vedení radnice, organizovat spíše regionální orgán nebo právnická osoba, než město.

Radnice koordinuje investiční akci Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice, která je před dokončením a náklady činí 31 milionů korun. V realizaci je investiční akce vodovod a kanalizace ve Voděrádkách, na kterou radnice také získala dotaci a náklady jsou kolem 23 milionů korun. Zastupitelé schválili i investiční záměr výstavby vodovodního řadu do lokality Ryba.

Postup přípravy a realizace vodovodní přípojky

Základní východiska:

Vodovodní přípojka k nemovitosti je vlastnictvím vlastníka připojované nemovitosti. Proto veškeré náklady spojené s jejím vybudováním nese vlastník připojované nemovitosti.

Nemovitost lze k vodovodnímu řadu připojit pouze tehdy, pokud je rezervována dostatečná kapacita vody pro odběr a splní-li připojení k vodovodnímu řadu technické standardy správce sítě (např. vodoměrná sestava bude umístěna ve vzdálenosti 20 m od napojení k vodovodnímu řadu městského vodovodu v dostatečné dimenzi).

 

Jak postupovat?

U provozovatele vodohospodářského majetku (1. SčV - Kontaktní místo Říčany, ul. 17. listopadu 51/1, pí. Jitka Jiráková, tel:323 603 731, email: j.jirakova@1scv.cz) si ověřte, zda vaše nemovitost splňuje výše uvedená základní východiska. Pozor, pokud během listopadu obdržíte výše uvedený dopis s nabídkou rezervace kapacity, není již třeba nic dále ověřovat.

 

Rozhodnutí státní správy:

Vybudování vodovodní přípojky k nemovitosti podléhá vydání územního souhlasu, který vydává stavební úřad ve správním řízení. Podkladem pro toto řízení je projekt zpracovaný oprávněným projektantem, kladné stanovisko 1. SčV a vyřešení vztahu s vlastníky pozemků, kterými bude přípojka vedena.

Pro technické řešení vodovodních přípojek a vodoměrných šachet vydalo město, jako vlastník vodovodních řadů, Směrnici města č. 6/2012 „Technické standardy pro vodohospodářský majetek“. Projektantem navržená přípojka (případně vodoměrná šachta) by měla tyto standardy splňovat společně s příslušnými technickými normami. Směrnici naleznete na webových stránkách města.

 

Jak postupovat?

1) Zajistěte si projekt pro územní souhlas u oprávněného projektanta.  Dále uvádíme namátkou některé projekční kanceláře, které se podle našich informací danými typy projektů zabývají, včetně kontaktů na ně:

l Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., tel. 257 110 111

l ProPi – projekční atelier, tel. 603 420 248, 603 461 881, 212 242 459

l Projekční kancelář NDCon s.r.o., tel. 733 643 009

l Pí. Kořínková, tel. 777 598 217

2) K žádosti přiložte projekt a stanovisko provozovatele (1. SčV - Kontaktní místo Říčany, ul. 17. listopadu 51/1, pí. Jitka Jiráková, tel.: 323 603 731, email: j.jirakova@1scv.cz). Stanovisko provozovatele nahrazuje v tomto případě Souhrnné stanoviska Města Říčany k uvažované stavbě vodovodní přípojky. Není tedy již třeba žádat o další souhlas města s přípojkou.

3) Vztah k vlastníkům pozemků, kterými bude přípojka vedena, je nejčastěji řešen formou smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti. Je-li vlastníkem takového pozemku město, obraťte se se svou žádostí o uzavření smlouvy na pí. Evu Malinovou, pracovnici oddělení majetkových práv odboru správy majetku Městského úřadu Říčany, Masarykovo nám. č.p. 83 – email: eva.malinova@ricany.cz, tel.: 323 618 166. Žádost o uzavření smlouvy lze podat elektronicky nebo písemně v podatelně úřadu. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách města: https://info.ricany.cz/mesto/formulare-odboru-spravy-majetku-r506.

4) Smlouva je uzavírána v souladu se Směrnicí města č. 1/2014 o služebnostech. Směrnici naleznete na webových stránkách města.

5) Požádejte stavební úřad o vydání územního souhlasu.  Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s přílohami. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách města: https://info.ricany.cz/mesto/formulare-stavebniho-uradu (bližší informace podá stavební úřad, Melantrichova 2000, Říčany, tel. 323 618 159). Žádost lze podat v podatelně úřadu písemně nebo elektronicky. K žádosti připojte projektovou dokumentací přípojky se všemi potřebnými přílohami a doklad o řešení vztahu s vlastníky pozemků, kterými je přípojka vedena.

 

Realizace stavby:

Stavbu přípojky včetně napojení na vodovodní řad a osazení vodoměrné soustavy realizuje odborná firma či provozovatel na objednávku vlastníka nemovitosti po vydání a nabytí právní moci územního souhlasu.

Zasahuje-li vodovodní přípojka do komunikace, je potřeba získat před realizací souhlas správce komunikace a povolení zvláštního užívání komunikace.

Jak postupovat?

1) U oprávněné stavební firmy objednejte dodávku vodovodní přípojky.

2) Požádejte silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. Informace o postupu získáte u Dominiky Dauthové na oddělení technické správy odboru správy majetku tel.: 323 618 183, email: dominika.dauthova@ricany.cz.

 

Zahájení odběru

Smlouva o služebnosti je na základě již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí uzavřena po dokončení stavby a předložení geometrického plánu (skutečná poloha přípojky), zpracovaného odborným geodetem. Smlouva o služebnosti je vkládána do katastru nemovitostí.

Odběr může být zahájen po uzavření smlouvy o dodávce vody a instalaci vodoměru.

 

Jak postupovat?

Následně stavebník uzavře smlouvu o dodávce vody s 1. SčV a.s. a tím zprovozní vodovodní přípojku u svého objektu. Smlouvu s 1. SčV a.s. lze uzavřít na zákaznickém centru 1.SčV v ulici 17. listopadu č. p. 51 v Říčanech.

Kateřina Lauerová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena