Platba místního poplatku ze psů

31. 5. 2019

Vážení občané,

místní poplatek ze psů na rok 2019 lze platit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Říčany v budově A na Masarykově nám. čp. 53 u pí. Frýdlové (tel. 323 618 161) v tyto pracovní dny:

 

pondělí a středa                          od 7.00 – 18.00 hod.      polední přestávka

od 12.00 - 12.30 hod.

 

úterý a čtvrtek                             od 7.00 – 15.00 hod.      polední přestávka

od 12.00 - 12.30 hod.

 

pátek od 7.00 – 11.00 hod.                                         

Poplatek je splatný v hotovosti na pokladně do 30. 6. 2019. V případě, že poplatek za rok 2019 nebude zaplacen do 30. 6. 2019, bude držitelům psů zaslána složenka Města Říčany s vyznačením výše a druhu poplatku a variabilním symbolem. Platbu nutno provést pod přiděleným variabilním symbolem!

 

Ve stručnosti z nové obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Říčany o místních poplatcích:

 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa, a to obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Ohlašovací povinnost

1.

 Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky do 15 dnů vzniku své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

 

2.

 Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo dle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

 

3.

 Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

4.

 Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:

a) za psa chovaného v obytných

 domech (činžovních

a panelových)..................1 000 Kč

b) za psa chovaného v rodinných domech..............................700 Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ...........................200 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. a) 1 500 Kč

              písm. b) 1 050 Kč

              písm. c)     300 Kč

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději
do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá a osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P podle zvláštního právního předpisu (zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením),

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, (např. se jedná o lovecké psy, policejní psy, psy záchranářů, kteří složili příslušné zkoušky stanovené zvláštními předpisy),

 

e) osoba provozující chovatelskou stanici, kdy osvobození se vztahuje na psy ve stáří od tří do šesti měsíců. Od poplatku na dobu jednoho roku je osvobozen držitel psa, který prokáže, že psa získal z útulku. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku prokázat.

Úleva ze sazby poplatku

Držiteli psa, který doloží, že pes byl označen čipem, bude poskytnuta správcem poplatku jednorázová úleva ve výši 500 Kč, a to snížením poplatku. Úlevu nelze uplatnit u poplatku za jiného psa, než kterého se poplatek týká. V případě zániku předmětu poplatku zaniká i nárok na úlevu.

 

V případě, že nemáte svého pejska u nás přihlášeného, učiňte tak u pí. Frýdlové. Tiskopis přihlášky najdete také na našich webových stránkách. Při přihlášení obdržíte identifikační známku pro svého psa.

 

Věra Krejčová

vedoucí finančního odboru

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena