Rozpočet města v roce 2019 se nese ve znamení rekordních investic – cílem je opět zvyšování kvality života občanů města

1. 2. 2019

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás, tak jako každý rok, již podeváté oslovit a informovat o schváleném rozpočtu města Říčany na rok 2019 a celkové finanční situaci našeho města.

V roce 2018 a 2019 zaznamenává rozpočet nejvyšší investice za poslední dvě volební období

Důraz na investice vede ke zlepšování kvality života říčanských občanů s maximální snahou o získání dotační podpory všech projektů. Výše získaných dotací takřka 100 milionů Kč představuje 43 % z celkových investic a je výbornou vizitkou práce vedení města a zaměstnanců městského úřadu. Trvale pracují na získávání dotací z nejrůznějších výzev a programů, aby se co nejvíce znásobil efekt vlastních investičních prostředků.

 

V roce 2018 bylo dokončeno mnoho investičních projektů a oprav infrastruktury. Z těch největších investic zmiňme výstavbu a dokončení sportoviště u 3. ZŠ u Lesa (35,5 mil. Kč), dokončení několika etap generální opravy ulice Politických vězňů (36,9 mil Kč) nebo založení a vysázení relaxačního parku Václava Havla.

Letošní rozpočet města počítá s  investicemi v částce vyšší než 230 mil. Kč, což je částka včetně převodu  probíhajících investic z roku 2018. Vzhledem k velikosti investic je také ponechána odpovídající rezerva na vícepráce a nepředvídatelné výdaje. Přehled největších investic shrnuje následující tabulka:

 

 

Jak je vidět, je toho opravdu hodně a doufáme, že se tyto investice pozitivně projeví v dalším zlepšení kvality života našich spoluobčanů. Zvládnutí těchto projektů bude vyžadovat velké úsilí celého úřadu.

Výborná makroekonomická situace přináší peníze do městské pokladny, ale...

Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hospodářskou situací v České republice. Předpokládá se, že hospodářský růst bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2019, i když se objevují první známky jeho zpomalování. Příjmy města jsou z velké části závislé na daňových příjmech státu a jejich rozdělení směrem k obcím. Proto rozpočet města předpokládá z důvodu opatrnosti prakticky stejné příjmy z celostátních daní. Případné přebytky z přeplnění daňových příjmů by financovaly jako v minulých letech další opravy silnic, chodníků a městské infrastruktury, které nejsou zahrnuty do výdajů pro tento fiskální rok.

 

 

Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2019

σ Klasifikace příjmů:

• Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu obyvatel; daň z nemovitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu

• Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z nemovitostí a příjmy z prodeje městského majetku

• Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné položky stejná výše je v mandatorních výdajích

 • Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně prospěšné stavby – většinou kryjí 60 až 85 % potřebných výdajů, zbytek je krytý z rozpočtu města

  Vlastní příjmy města se budou pohybovat na úrovni roku 2018. Zohledněn je nižší příjem za poplatky z odpadů od občanů kvůli slevě pro trvale přihlášené a nižší příjem z hazardu, který je přidělován z celostátního výnosu.

  Neinvestiční dotace rostou díky vyššímu státnímu příspěvku za výkon přenesené působnosti, dotacím na
  izolační zeleň, dotaci na stacionář a další aktivity. Výrazný propad v neinvestičních dotacích oproti roku 2012 je způsoben změnou ve vyplácení sociálních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřadů práce a nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města.

  Rozpočet dále zvyšuje podporu služeb občanům města, zvyšuje prostředky pro školství a kulturu, letos bude poprvé plně hradit  výdaje za zlepšenou dopravní obslužnost, tj. včetně bezplatné městské dopravy a senior taxi, nebo posiluje vlastní technické služby

  Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje ať již přejednáváním stávajích smluv nebo změnou jejich rozsahu a naopak posilovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To znamená promyšleně šetřit na chodu městského úřadu a naopak zajistit dostatečné prostředky na služby a údržbu města.

   

  Výše výdajů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2019

   

  σ Klasifikace výdajů:

  • Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců, provozní náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných k zajištění chodu úřadu

  • Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě města, mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba komunikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opravy silnic, chodníků a městského majetku, městská policie apod.

  • Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je za úvěr na novou školu

  • Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, jejichž je město zřizovatelem jako školky, školy, knihovna, muzeum a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě provozních výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů

  • Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky různých typů, tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem a z pohledu města je to pouze průběžná položka

   

  Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo v minulých letech a dojde i v letošním roce k nárůstu tarifních mezd zaměstnanců o 5 %. Posíleny jsou výdaje na vznik a provozní náklady tzv. malých technických služeb, které mají na starosti údržbu zeleně, drobné opravy a úklid města, aby se zlepšila kvalita služeb v této oblasti, dosud zajišťované externě, a tím úspoře na těchto nákladech.

  Rozpočtovým cílem v oblastech provozu a údržby města je najít optimální poměr ceny, kvality a rozsahu služeb. V letošním roce jsou opět silnou kapitolou opravy a údržba silnic a chodníků; rozšíření zelených a přírodních ploch. Dále je potřeba zajistit provoz nového sportoviště a haly školy U lesa a nových výsadeb izolační liniové zeleně na ochranu životního prostředí kolem města.

  Zůstává dotovaný poplatek za odvoz odpadu pro trvale přihlášené obyvatele Říčan, který činí pouze 25 % z plné ceny a zbytek bude hrazen z rozpočtu města.

  Opět stoupají příspěvky příspěvkovým organizacím (školy, školky, muzeum, kulturní dům Labuť, stacionář pro seniory a další), aby zajistily potřebné zvyšování standardu ve službách občanům. Vedení města přišlo také s iniciativou ohledně stabilizace učitelských sborů na území města, kdy budou vypláceny stabilizační příspěvky z důvodů zajištění dlouhodobě kvalitní výuky.

  Rozpočet opět počítá s významnými částkami na městské granty a sociální fond.

  Díky zodpovědnému hospodaření je finanční situace města výborná

  Občanské hnutí Klidné město (KM) po dvě volební období zodpovědně hospodařilo a po osmi letech takřka splatilo všechny staré dluhy. Přes vysoké zadlužení města, které dosahovalo cca 270 milionů Kč, jsme dokázali zachovat růstu kvality života místních občanů a najít peníze na nové investice. Jak je to možné?

  l Město žilo pouze za „své“, nevyužívalo až do roku 2017 žádné nové dlouhodobé úvěry

  l Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo každý rok k přebytkovému hospodaření

  l Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, na zlepšování infrastruktury města

  l Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních prostředků na provoz úřadu a městských služeb

  Protože je finanční situace města Říčany výborná, mohlo si v roce 2018 město dovolit nákup některých strategických pozemků a budov, jako mateřskou školu Srdíčko, bývalou nádražní budovu, pozemek u ulice Politických vězňů, Teršípův dům (nová knihovna) nebo dům u říčanského hradu, které jsou potřebné pro rozvoj veřejného zázemí města. Tyto investice budou v budoucnu dále zvedat kvalitu života našich občanů. Úvěrové podmínky byly velmi výhodné a budou spláceny dlouhodobě

   

   

  Vývoj zadluženosti města ukazuje níže připravený graf

  σ  Graf ukazuje, jaká částka z výdajů na roční provoz města by musela být zaplacena, aby došlo k úplnému splacení všech úvěrů. V roce 2010 to byl skoro jeden a půl násobek roční částky na provoz města. Nárůst procent v roce 2018 představuje nový dlouhodobý úvěr na nákup strategických nemovitostí

   

   

  Pečlivé finančřízení je nutností 

  Vzhledem k velmi náročnému řízení peněžních toků, a to hlavně z důvodů velkého počtu investic a s ním spojené těžko předvídatelné časové návaznosti dotačních plateb, má město vyjednáno velmi výhodné překlenovací financování, aby nedošlo k dočasnému nedostatku hotovosti.

  Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním výborem bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu zachována po celé fiskální období, tak jako v minulosti.

  Martin Gebauer

  zastupitel za KM a předseda

  finančního výboru 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena