Stromky, keře a založené květné louky zaplnily okolí Marvánku a lemují okrajové obytné části Říčan

28. 6. 2019

Přes čtyři stovky stromů a bezmála třináct a půl tisíc keřů na celkové výměře přes šest hektarů, to jsou čísla z nejnovější výsadby zeleně. Volně přístupné ovocné sady, remízy a nová izolační zeleň je dokončena. Nejnovější výsadba krajinné zeleně v okolí Marvánku se stane základem pro krajinný park. Izolační zeleň vysazena na západním okraji města v budoucnu pomůže odclonit rodinné domy od hluku a škodlivin z dálnice a přivaděče. Výsadbu provedla společnost STROMMY COMPANY, s.r.o. za necelých 3,7 milionu korun. Bezmála tři miliony korun poskytl Státní fond životního prostředí z financí EU.

Na posílení přirozené funkce krajiny se zaměřila výzva 93 Operačního programu Životní prostředí. Říčanská radnice uspěla s žádostí o dotaci, kterou podala počátkem dubna 2018. Radnice dlouhodobě prosazuje výsadbu zeleně ve městě a jeho okolí. Tento projekt výsadby je již čtvrtým velkým projektem tohoto druhu, hrazeným z fondů evropské unie. Proběhla již výsadba izolační a celoplošné liniové zeleně (2018) a zakládání krajinných prvků (2015). Mnohokrát jsme již psali o pozitivním vlivu remízů na biodiverzitu, o posílení protierozní funkce, o estetické funkci a návratu krajiny před období intenzivního hospodaření. Aktuálně se význam remízů vyzdvihuje i v souvislosti s klimatickými změnami a bojem se suchem. Součástí výsadby je vždy následná péče o plochy.

Výsadbou čtyř remízů a stejného počtu sadů se ráz krajiny z intenzivně obhospodařované změní více na rekreační. Větší množství zeleně v orné půdě pomůže snížit vodní a větrnou erozi, podpoří rozmanitý výskyt živočichů, ptáků a hmyzu, kteří zde najdou útočiště a potravu. Výsadbou pestrého druhového spektra dřevin se obnoví přirozený pestrý obraz krajiny. Kromě těchto funkcí bude izolační zeleň u hřbitova plnit funkci živého filtru. Důležitou složkou všech zakládaných ploch jsou květnaté louky.

První remíz rozšířil stávající v blízkosti ulice U Kamene. Základ remízu tvoří domácí druhy dřevin jako duby, jilmy a javory. Stromy doplňují smíšené keřové porosty složené z brslenů, lísek, hlohů, trnek, bezů a zimolezů.  I na dalších stávajících remízech došlo k rozšíření o lípy, javory, buky a duby. Čtvrtý remíz vznikl u rybníku Rozpakov na ploše, kde se dříve pěstovala energetická rostlina Miscanthus.

Základ remízu zde tvoří domácí druhy dřevin, habry a duby. Ve větších skupinách budou okolo i uvnitř pozemku vysázeny lískové keře, cenné pro zvěř.

 

Extenzivní ovocné sady u Marvánku

Výsadba vznikla na třech pozemcích východně od rybníku Marvánek a jeden nad obcí Světice.

Extenzivní ovocný sad s jabloněmi, třešněmi, slivoněmi a hrušněmi doplňují keře; trnky, šípky, bezy a hlohy jsou zde v menších skupinkách. Další sad má navíc višně, ořešáky a jeřáby. K výše jmenovaným keřům přibyly ještě lísky. Ve třetí lokalitě určené pro sad se k vzrostlé ořešákové dvouřadé aleji dosadí převážně jabloně se slivoněmi, hrušněmi a ořešáky. Z keřů přibyla i růže, namíchána s výsadbou bezu. Čtvrtý pozemek určený pro sad se nachází severně od obce Světice za železničním přejezdem. Na ploše, kde se pěstoval Miscanthus, bude za pár let možné ochutnat třešně, višně a jablka.

 

Izolační zeleň u obytné části u hřbitova

Krajinářskou smíšenou výsadbu u hřbitova tvoří domácí dřeviny a ovocné stromy, keřové porosty složené z brslenů, lísek, hlohů, trnek a kalin s prostory pro květnou louku. Dalším prvkem je vegetační pás na okraji pozemku. Izolační bariéra byla navržena tak, aby plnila funkci tzv. „zeleného filtru“. V budoucnu bude clonit hluk z blízkých komunikací a filtrovat emise a imise, které zatěžují ovzduší v okolí rodinné zástavby.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena