Projekt revitalizace sídlišť v číslech a grafech

30. 8. 2019

 Letos v květnu vedení města a pracovníci městského úřadu v Říčanech vyrazili za občany na říčanská sídliště. Společné grilovaní občanů a pracovníků oddělení investic, technické správy města, ale i státní správy z odboru dopravy a také městské policie bylo nejen příjemné, ale i podnětné. Všichni zúčastnění si navzájem naslouchali. Rezidenti hovořili nejen o záležitostech, které v lokalitě cítí jako problém a chtějí je změnit, ale i o nápadech na zlepšení a věcech, kterých si v lokalitě cení a vnímají je pozitivně. Společné „grilovačky“ se uskutečnily ve čtyřech lokalitách: sídliště Olivovna, Komenského náměstí, Na Kavčí skále a v Haškově ulici. Zájem obyvatel o setkání byl velmi potěšující. Přes léto architekt Petr Frank, z oddělení investic MěÚ, zpracovával všechny podněty z jednotlivých lokalit. Celkem bylo zaznamenáno úctyhodných 537 podnětů, a to ve třech kategoriích Spokojenost/ NEspokojenost/ Nápady. Většina spadá do hlavních oblastí Veřejná vybavenost, Veřejné prostranství, Doprava a Zeleň. Například do kategorie veřejná vybavenost spadají školy, školky, dětská hřiště atd. Kategorie veřejného prostoru je nejobsáhlejší zahrnuje veřejně přístupná místa a vše co tento prostor obklopuje nebo je jeho součástí (např. mobiliář).  Některé podněty se kategoriemi prolínají. Dalším krokem je zpracování návrhů jednotlivých opatření a následná konzultace těchto návrhů s veřejností. O dalším vývoji budeme průběžně informovat. Aktuální informace jsou k dispozici na webu města Říčany a facebooku.

 

Z úvodního grafu, který znázorňuje počty podnětů v daných lokalitách, lze vyčíst několik informací. Předně nás těší převaha kladných ohlasů a zájem obyvatel o podíl na zlepšení žití v našem městě, kdy jsme dostali 266 nápadů na nejrůznější vylepšení. Nejvíce podnětů ze strany občanů jsme pak zaznamenali na sídlišti Na Kavčí skále – celkem 192.

 

SÍDLIŠTĚ OLIVOVA

První „setkání nad mapou“ proběhlo na druhém největším říčanském sídlišti, na sportovišti v lokalitě Olivova. „Setkání nad mapou“ proto, že k dispozici byly vždy tři velké mapy dané oblasti, do nichž občané s pomocí pracovníků města zanášeli ke konkrétním místům své podněty. Tři mapy pro tři druhy podnětů – spokojenost, nespokojenost a nápady pro zlepšení.

Z debaty s občany vyšlo najevo, že si v této lokalitě váží především veřejné vybavenosti. Mezi kladnými ohlasy bylo nejčastěji zmiňováno zdejší sportoviště u Říčanského lesa. Naproti tomu největší nespokojenost obyvatel byla zaznamenána v oblasti veřejného prostoru a dopravy. Často byla zmíněna špatná kvalita mobiliáře a špatný stav kontejnerových stání na komunální a tříděný odpad.

Občané měli možnost vyjádřit i vlastní myšlenky a nápady. Podněty s nejvyšší četností byli z kategorie veřejného prostoru. Za zmínku stojí například návrhy na již zmíněnou kultivaci stání pro separovaný odpad, jeho rozšíření a umístění nebo návrh ohledně oživení veřejného prostoru v podobě odpočinkových míst.

 

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Další shromáždění za účelem projednání veřejného mínění proběhlo v prostorách Komenského náměstí, které je oproti ostatním sídlištním oblastem specifické svou blízkostí centru města. Zásadní pro tuto oblast je přítomnost budovy MěÚ, gymnázia a DPS.

Více jak polovina negativních podnětů je pak z oblasti dopravy. Zde se nejčastěji opakovaly podněty zmiňující nedostatek parkovacích stání v celé lokalitě a úzké profily komunikací. Naproti tomu spokojenost občané vyjádřili se zelení v podobě veřejných travnatých prostranství. Nápady pro zlepšení byly nejčastěji pro veřejný prostor jako jeho kultivace či hospodaření s dešťovou vodou.

 

KAVČÍ SKÁLA

V pořadí třetí „setkání nad mapou“ se konalo na největším z říčanských sídlišť Na Kavčí skále, zaznamenali jsme zde také nejvíce podnětů – celkem 192. Oproti ostatním sídlištním oblastem je pro Kavčí skálu typická hojnost zeleně, což vyplynulo i z debat s občany, kteří si jí váží a považují ji za typickou součást zdejšího veřejného prostoru.

V pozitivních ohlasech se tak nejčastěji objevoval přírodní charakter celé oblasti, její klid a veřejná prostranství, kde tráví svůj volný čas. V této kategorii bylo i nejvíce nápadů pro další zlepšování. Mezi nedostatky lidé řadí vybavenost veřejného prostoru (např. lavičky), údržbu komunikací a čistoty veřejného prostranství.

 

HAŠKOVA

Poslední z těchto akcí proběhla na sídlišti Haškova. Jde o sídliště na území Radošovic, které přímo navazuje na Černokosteleckou ulici, která je hlavní dopravní tepnou napříč Říčany směrem do Prahy.

 V návaznosti na tuto skutečnost se v negativních podnětech objevila mimo jiné i nedostatečná kapacita parkovacích míst a kolize parkování rezidentů s ostatními návštěvníky oblasti. Přes polovinu pozitivních ohlasů získala kategorie veřejného prostoru, kde si lidé chválili veřejné prostranství v blízkosti bytových domů.

Nápady pro zlepšení žití ve zdejší oblasti se nejvíce týkaly veřejného prostoru. Opakovaně bylo zmíněno hospodaření s dešťovou vodou formou uplatnění retenčních nádrží a také potřeba doplnění a obnovy mobiliáře.

Petr Frank

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena