Zpráva o stížnostech, peticích

1. 2. 2019

Agendu stížností, petic a ostatních podání podle organizačního řádu Městského úřadu v Říčanech zajišťuje útvar interního auditu v souladu s platnými  právními a vnitřními předpisy. Útvar vede centrální evidenci této agendy, sleduje dodržování lhůt pro vyřízení a v případě potřeby organizuje koordinační schůzky ke zpracování odpovědi či místní šetření. Každoročně předkládá Radě města Říčany a kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Říčany zprávu o stížnostech, peticích a ostatních podáních za příslušný kalendářní rok.

 

Ve srovnání s obdobím roku 2017 vzrostl počet stížností i ostatních podání. Počet podaných petic naopak poklesl, první se týkala 2. ZŠ Bezručova a druhá připravované výstavby nové ZŠ na Komenského náměstí. Největší počet stížností  - deset - směřoval na práci speciálního stavebního a silničního správního úřadu odboru správních dopravních agend a dopravy, dále pak na strážníky Městské policie a na práci přestupkového oddělení odboru právního. V případech, kdy byly stížnosti po prověření shledány částečně důvodnými či důvodnými, byla přijata nápravná opatření.  Ostatní podání a podněty k výkonu samosprávy poukazovaly na stav komunikací, chodníků, veřejného osvětlení. Další podněty tradičně směřovaly ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, údržby městské zeleně nebo se týkaly sousedských vztahů, chovu zvířat a obtěžování hlukem.

 

Občané pro hlášení různých závad a nedostatků používali mobilní aplikaci Říčany v mobilu, která umožňuje zjištěné nedostatky poslat přes aplikaci přímo odpovědné osobě na MěÚ a zároveň umožňuje i sledovat jejich vyřízení. V roce 2018 bylo touto cestou podáno 466 podnětů a k 31. 12. 2018 jich bylo vyřešeno 415. Nejvíce podnětů bylo podáno v kategorii silnice a dopravní značky.

 

Věra Likešová,

odbor interního auditu

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena